Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Kontrahenta w wykonaniu umowy

Celem niniejszej Informacji jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest R. Derda Emil Derda z siedzibą w Słupcy, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26 NIP: 6671670392
 • Administrator nie powołał inspektora ochrony danych; jednakże kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych u Administratora można uzyskać pod nr telefonu 063 2758901 lub pod adresem e-mail: rodo@grupa-partner.pl
 • dane osobowe Kontrahenta przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z wykonaniem umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • w zakresie realizacji umowy – umowa/ transakcja handlowa
  • w pozostałym zakresie – dobrowolna zgoda Kontrahenta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • odbiorcą Państwa danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: [1]
  • Administrator i przedstawiciele Administratora,
  • pracownicy Administratora oraz podmiot zewnętrzny,
  • podmiot zewnętrzny zajmujący się obsługą informatyczną Administratora,
  • Inni odbiorcy, jeśli wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego
 • dane osobowe Kontrahenta będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji danych Kontrahenta dotyczących realizacji umowy.
 • Kontrahentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 • Kontrahentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Kontrahenta narusza postanowienia RODO;
 • podanie przez Kontrahenta danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem umowy;
 • dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

W przypadku sprzeciwu co do przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych oraz żądania usunięcia przedmiotowych danych, prosimy o poinformowanie nas o Państwa decyzji drogą mailową pod adres rodo@grupa-partner.pl

[1] Niewłaściwe skreślić.